plgb
> Strona główna > Aktualności > Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.  

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiebiorstwa, funkcjonujące od co najmniej 6 miesięcy. 

Dofinansowanie: maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Dofinansowanie na projekty których zakres obejmuje co najmniej 1 z 3 obszarów CSR: 
1.    Środowisko naturalne - zmniejszenie zużycia surowców do produkcji, stworzenie ekoproduktu, działania związane z opracowaniem mapy interesariuszy pod kątem aspektu środowiskowego działalności przedsiębiorstwa, wyborem grup priorytetowych oraz weryfikacją sposobu zarządzania relacjami z konkretnymi interesariuszami, wparciem zaangażowania interesariuszy, rozwojem instrumentów dialogu, analiza łańcucha dostaw, wdrożenie ISO 14001, EMAS, przystąpienie do regionalnych, krajowych lub międzynarodowych inicjatyw środowiskowych, w szczególności pozwalających na zdobycie certyfikatów i ekooznaczeń. 
2.    Relacje z personelem - budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu u przedsiębiorcy poprzez zwiększenie udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wolontariat pracowniczy, zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii społecznej, work-life balance, analiza potrzeb szkoleniowych i plan szkoleń, wdrożenie standardów pracowniczych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa SA 8000, OHSAS 18001 lub PN-N 18001. 
3.    Zaangażowanie społeczne - wdrożenie raportowania wg standardu Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative GRI), ISO 26000. 

Działania realizowane w ramach projektu muszą być zgodne ze strategią CSR przyjętą w przedsiębiorstwie lub wynikać z innych dokumentów strategicznych przedsiębiorstwa (np. statutu). Stworzenie strategii CSR może stanowić element projektu. 

W przypadku braku wpisania we wniosku planów stworzenia strategii - wniosek odpada. 

Projekt trwa 12 miesięcy, maksymalnie do końca 2014r.

Katalog wydatków kwalifikowanych: 

Grupa A: Zakup usług doradczych - np. koszt przygotowania lub wdrożenia strategii CSR, przygotowania mapy interesariuszy, raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, programu wolontariatu pracowniczego, czy analiza łańcucha dostaw. Wydatek jest kwalifikowalny wyłącznie wtedy, gdy usługi doradcze świadczone są przez doradców CSR wpisanych do bazy prowadzonej przez PARP. Do bazy mogą być wpisane osoby, które posiadają doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej 3 usług doradczych z obszarów CSR wymienionych w rozdziale 5.1, w tym 2 usług doradczych świadczonych na rzecz przedsiębiorców. 
Grupa B: Audyt, z wyłączeniem audytu finansowego - np. audyt środowiskowy, energetyczny, jakości, procesu/wyrobu, systemu obsługi klienta, organizacyjny. 
Grupa C: Badania lub analizy produktów oraz procesów produkcyjnych lub usługowych - np. badanie laboratoryjne próbek towarów/surowców, mierzenie śladu węglowego produktu. 
Grupa D: Certyfikację produktu, procesu lub usługi - uzyskania certyfikatów i rejestracji, oznakowań ekologicznych itp. 
Grupa E: Działania informacyjno-promocyjne, wyłącznie wtedy, gdy stanowią element projektu - np. działania obejmujące komunikację wewnętrzną w firmie (np. biuletyn, tablica informacyjna, intranet) lub komunikację zewnętrzną z otoczeniem firmy, różnymi grupami interesariuszy (np. materiały informacyjne dla kontrahentów, sesje dialogu społecznego, informacje na stronie internetowej). 
Grupa F: Inwestycje w rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne np. zakup nowych środków trwałych, adaptacja pomieszczenia niezbędna do wdrożenia nowej technologii np. umożliwiającej zmniejszenie zużycia surowców w procesie produkcji (w zależności od projektu) - maksymalnie 70% wartości całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla projektów z Obszaru 1 Środowisko naturalne albo 50% wartości całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla projektów łączących co najmniej dwa różne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Termin składania wniosków mija 20 maja 2013r.  

Więcej

Wróć do: Aktualności
© 2020 klaster.it - Wszelkie prawa zastrzeżone
piksele dostarczyło Studio deepline
cloud
cloud
cloud

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.