Klauzula informacyjna dla członków Klastra

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17a, 71-441 Szczecin, którego biuro znajduje się w Technoparku Pomerania, budynek F3, ul. Cyfrowa 6 (pokój B.3.13), 71-441 Szczecin, e-mail: biuro@klaster.it.
Państwa dane przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru członków Stowarzyszenia oraz pobierania składek członkowskich i realizacji zadań Stowarzyszenia na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w oparciu o art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu wykonania ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia oraz biuro rachunkowe i firma obsługująca serwer, na którym Administrator przechowuje dane, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania;
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek konieczne do bycia członkiem Stowarzyszenia.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17a, 71-441 Szczecin, którego biuro znajduje się w Technoparku Pomerania, budynek F3, ul. Cyfrowa 6 (pokój B.3.13), 71-441 Szczecin, e-mail: biuro@klaster.it.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze w Stowarzyszeniu Klaster ICT Pomorze Zachodnie, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy;

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia, firmy będące członkami Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, a także firma obsługująca serwer, na którym Stowarzyszenie przechowuje dane, z którą zawarta została umowa powierzenia przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy oraz dla kandydatów na praktykantów do członków Stowarzyszenia

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17a, 71-441 Szczecin, którego biuro znajduje się w Technoparku Pomerania, budynek F3, ul. Cyfrowa 6 (pokój B.3.13), 71-441 Szczecin, e-mail: biuro@klaster.it.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy z członkiem Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy;

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia, firmy będące członkami Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, a także firma obsługująca serwer, na którym Stowarzyszenie przechowuje dane, z którą zawarta została umowa powierzenia przetwarzania;
Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17a, 71-441 Szczecin, którego biuro znajduje się w Technoparku Pomerania, budynek F3, ul. Cyfrowa 6 (pokój B.3.13), 71-441 Szczecin , e-mail: biuro@klaster.it
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów.
Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

Klauzula informacyjna dla korzystających z newslettera

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17a, 71-441 Szczecin, którego biuro znajduje się w Technoparku Pomerania, budynek F3, ul. Cyfrowa 6 (pokój B.3.13), 71-441 Szczecin, e-mail: biuro@klaster.it.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, tzn. przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, a więc w celu wysyłania informacji handlowej, w tym newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO.
Administrator w związku z realizacją ww. celu przetwarza jedynie Państwa adresy e-mail.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, a więc przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 i 3 RODO.
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Mają Państwo także prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 20 RODO.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wysyłki newslettera.

Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych do kontaktu ze Stowarzyszeniem

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17a, 71-441 Szczecin, którego biuro znajduje się w Technoparku Pomerania, budynek F3, ul. Cyfrowa 6 (pokój B.3.13), 71-441 Szczecin, e-mail: biuro@klaster.it
Państwa dane przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru osób upoważnionych do kontaktu z Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celu realizacji interesu prawnego administratora polegającego na usprawnieniu komunikacji Stowarzyszenia z jego członkami.
Stowarzyszenie będzie przetwarzać przede Państwa imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
Stowarzyszenie uzyskało Państwa dane osobowe od członka Stowarzyszenia, z którym są Państwo związani stosunkiem prawnym, w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną.
Nie będą państwo podlegać decyzją, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które będą wywoływać wobec Państwa jakiekolwiek skutki prawne lub w inny sposób w sposób istotny będą na Państwo wpływać.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia oraz biuro rachunkowe i firma obsługująca serwer, na którym Administrator przechowuje dane, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas pełnienia funkcji osoby kontaktowej z Stowarzyszeniem.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek konieczne do pełnienia funkcji osoby kontaktowej z Stowarzyszeniem.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17a, 71-441 Szczecin, którego biuro znajduje się w Technoparku Pomerania, budynek F3, ul. Cyfrowa 6 (pokój B.3.13), 71-441 Szczecin, e-mail: biuro@klaster.it.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 i 2 Kodeksu Pracy, art. 1, 6 oraz 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia, firmy będące członkami Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, a także firma obsługująca serwer, na którym Stowarzyszenie przechowuje dane, z którą zawarta została umowa powierzenia przetwarzania;
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy albo 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym zakończą Państwo pracę, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. albo gdy został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym – są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.