Badanie kształtowania relacji współdziałania klastrów i regionalnych władz samorządowych

Wiosną 2021 r., na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadziliśmy wraz z Klastrem METALIKA, Klastrem Zielona Chemia oraz Zachodniopomorskim Klastrem Morskim badanie dotyczące kształtowania relacji współdziałania klastrów i regionalnych władz samorządowych. Celem przeprowadzonego badania było zidentyfikowanie i ocena działań podejmowanych oraz planowanych do podjęcia przez samorządowe władze regionalne na rzecz rozwoju klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem koordynatorów klastrów.

Badanie zostało zrealizowane w okresie luty-marzec 2021 na próbie czterech celowo dobranych regionów (pominięto m.in. regiony finansowane z Programu Polski Wschodniej):

  • Małopolskie,
  • Pomorskie,
  • Śląskie,
  • Wielkopolskie.

W toku badania przeprowadzono analizę źródeł wtórnych (desk-research) oraz przeprowadzono wywiady bezpośrednie na podstawie opracowanego kwestionariusza semistrukturalizowanego.

Respondentami w badaniu byli odpowiedni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, a także pomocniczo przedstawiciele klastrów. Zakres tematyczny opracowania dla każdego województwa obejmował następujące zagadnienia:

  • Charakterystyka klastrów funkcjonujących w danym województwie.
  • Dotychczasowy zakres współdziałania klastrów z danym urzędem marszałkowskim.
  • Ocena działań w perspektywie finansowej 2014-2020.
  • Planowane działania z zakresu polityki klastrowej na poziomie regionalnym w perspektywie finansowej 2021-2027.

W efekcie naszych wspólnych prac badawczych powstał raport, w którym przedstawiliśmy zbiór dobrych praktyk, jakie są realizowane w tym obszarze w wybranych regionach w Polsce.